disclaimer

HorseDeals BV online veilingvoorwaarden

1. De horsedeals.auction online veiling wordt georganiseerd door HorseDeals BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 74543393 en gevestigd te Notter.

Vestigingsadres:     

Nieuwe Hoekseweg 10
7467 PK Notter 

E-mail: info@horsedeals.auction
Btw-nummer: NL861787213B01

Veilingservice

2. HorseDeals BV treedt op als een veiling service. HorseDeals BV is tevens de verkoper van spermarietjes.

Aanmelding en deelname

3. Voorafgaand aan de deelname aan de online veiling dient de koper zich aan te melden via de website.

4. Deelname aan deze veiling impliceert dat de koper uitdrukkelijk en zonder enige voorbehoud akkoord gaat met deze veilingvoorwaarden en met de verschuldigdheid van de veilingkosten van 12 % en 9 % BTW te berekenen over de aankoopprijs

Biedingen en koop

5. Biedingen en betalingen geschieden in EURO.

6. Bij het uitbrengen van een bieding wordt bieder geacht voor zichzelf te bieden en is hij persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn bieding voortvloeiende verplichtingen. Indien bieder verklaart namens een derde te handelen, blijft hij naast deze derde onverkort aansprakelijk jegens HorseDeals BV.

7. Voorafgaand aan een veiling wordt door HorseDeals BV het tijdstip van sluiting van de veiling bekend gemaakt. Indien in de laatste vijf minuten voor dit vooraf bekendgemaakte tijdstip van sluiting een bod op een kavel wordt uitgebracht dan wordt het sluitingstijdstip van de veiling (steeds) verlengd met vijf minuten totdat er geen nieuw bod meer wordt uitgebracht. De extra tijd zal de nieuwe indicatieve sluitingstijd worden.

8. De koop geschiedt door het verrichten van biedingen en toewijzing aan de hoogste bieder na ontvangst van de aankoopprijs (al dan niet vermeerderd met BTW).

9. Het Nederlands recht is van toepassing op de koop die onder deze veilingvoorwaarden tot stand komt.

10. Een door HorseDeals BV te benoemen en aan te wijzen veilingmeester zal toezicht houden op de veiling. De veilingmeester zal een officieel verslag van de toewijzing van het bod opmaken.

Levering

11. De spermarietjes worden geveild “as is, where is” ofwel “in de staat waarin – en hoe en waar – ze zich bevinden” op het moment van de veiling.

12. Het risico met betrekking tot de spermarietjes gaat terstond na toewijzing van het bod aan de koper over. De aankoopprijs is onmiddellijk opeisbaar op het moment van toewijzing van het bod.

13. Na de veiling en ontvangst van de betaling, zullen de koper en HorseDeals BV de levering van de spermarietjes overeenkomen. Tenzij anders overeengekomen tussen HorseDeals BV en de koper, dient de koper de spermarietjes na de veiling ten kantore van HorseDeals BV op te halen. De levering van de spermarietjes dient in ieder geval binnen dertig (30) na de veiling plaats te vinden. Na deze dertig (30) dagen is HorseDeals BV gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen bij de koper.

Betaling en eigendomsvoorbehoud

14. Betaling van een factuur van de verkoper dient steeds, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd te geschieden, welke termijn als fatale termijn geldt.

15. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend wordt.

16. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de verkoper dient te maken ter invordering van haar facturen komen voor rekening van de koper. Buitengerechtelijke kosten worden aan de koper in rekening gebracht tegen een forfaitair tarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,00.

17. De eigendom van de spermarietjes gaat pas over op de koper, indien de koper al hetgeen hij/zij schuldig is aan de verkoper op grond van de ter zake geleverde spermarietjes c.q. zaadcellen gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Garantie

18. HorseDeals BV biedt de koper geen garantie met betrekking tot de spermarietjes die via horsedeals.auction worden geveild.

Aansprakelijkheid

19. HorseDeals BV is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming en/of fout van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van HorseDeals BV.

20. Indien HorseDeals BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van HorseDeals BV wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

21. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekeraar van de verkoper mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,00.

Schadevergoeding

22. Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de koper bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor HorseDeals BV aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

Derden

23. Ten behoeve van de overeenkomst is HorseDeals BV vrij om gebruik te maken van diensten van derden, zoals zij dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht.

24. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door HorseDeals BV verrichten handelingen geen rechten ontlenen.

25. De koper vrijwaart HorseDeals BV tegen vorderingen van derden.

Overmacht

26. HorseDeals BV heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan koper en zulks zonder dat de verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

27. Onder overmacht wordt conform artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Persoonsgegevens

28. Voor de totstandkoming en het uitvoeren van de overeenkomst verzoekt de verkoper de koper om persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de koper worden door de verkoper verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

29. Op de rechtsverhouding tussen HorseDeals BV, de bieder en de koper, daaronder ook begrepen eventuele aansprakelijkstellingen, is Nederlands recht van toepassing.

30. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland die bevoegd is in eerste instantie van een geschil kennis te maken.   

31. Deze algemene veilingvoorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. Ingeval van geschil met betrekking tot de Engelse versie van deze algemene veiling voorwaarden of de vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie.